Untitled-1 Untitled-2 Untitled-4 Untitled-5
شماره پشتیبانی 24 ساعته: 2954-021

تعرفه خدمات:

کاربر گرامی! جهت سفارش سرویس مورد نظر خود بر روی آیکون سبد خرید آن سرویس کلیک کنید

  زمانترافیک در طی دورهتوضیحاتهزینه سرویسسفارش سرویس

سرعت ارسال و دریافت اطلاعات: 128/128

 

  ا ماهه999999نامحدود265,000ریال سفارش سرویس
  ا ماهه1فاقد بازه زمانی رایگان80,500ریال سفارش سرویس
  ا ماهه2فاقد بازه زمانی رایگان99,000ریال سفارش سرویس
  ا ماهه32 شب تا 5 صبح رایگان129,000ریال سفارش سرویس
 

  سه ماهه999999نامحدود765,000ریال سفارش سرویس
  سه ماهه3فاقد بازه زمانی رایگان230,000ریال سفارش سرویس
  سه ماهه6فاقد بازه زمانی رایگان300,000ریال سفارش سرویس
  سه ماهه122شب تا 5 صبح رایگان465,000ریال سفارش سرویس
  سه ماهه182 شب تا 5 صبح رايگان625,000ریال سفارش سرویس
 

  شش ماهه6فاقد بازه زمانی رایگان420,000ریال سفارش سرویس
  شش ماهه12فاقد بازه زمانی رایگان590,000ریال سفارش سرویس
  شش ماهه18فاقد بازه زمانی رایگان810,000ریال سفارش سرویس
  شش ماهه242شب تا 5 صبح رایگان890,000ریال سفارش سرویس
  شش ماهه999999فاقد بازه زمانی رایگان1,411,910ریال سفارش سرویس
 

  یک ساله12فاقد بازه زمانی رایگان840,000ریال سفارش سرویس
  یک ساله18فاقد بازه زمانی رایگان990,000ریال سفارش سرویس
  یک ساله36فاقد بازه زمانی رایگان1,490,000ریال سفارش سرویس
  یک ساله24فاقد بازه زمانی رایگان1,190,000ریال سفارش سرویس
  یک ساله999999نامحدود2,383,180ریال سفارش سرویس

سرعت ارسال و دریافت اطلاعات: 2048 / 1024

 

  ا ماهه2فاقد بازه زمانی رایگان169,000ریال سفارش سرویس
  ا ماهه1فاقد بازه زمانی رایگان139,000ریال سفارش سرویس
  ا ماهه8فاقد بازه زمانی رایگان349,000ریال سفارش سرویس
  ا ماهه999999نامحدود3,810,000ریال سفارش سرویس
 

  سه ماهه3فاقد بازه زمانی رایگان455,000ریال سفارش سرویس
  سه ماهه6فاقد بازه زمانی رایگان455,000ریال سفارش سرویس
  سه ماهه999999نامحدود10,978,560ریال سفارش سرویس
 

  شش ماهه999999نامحدود20,206,080ریال سفارش سرویس
  شش ماهه6فاقد بازه زمانی رایگان940,000ریال سفارش سرویس
  شش ماهه12فاقد بازه زمانی رایگان1,235,000ریال سفارش سرویس
  شش ماهه24فاقد بازه زمانی رایگان1,575,000ریال سفارش سرویس
 

  یک ساله12فاقد بازه زمانی رایگان1,620,000ریال سفارش سرویس
  یک ساله18فاقد بازه زمانی رایگان1,740,000ریال سفارش سرویس
  یک ساله24فاقد بازه زمانی رایگان2,300,000ریال سفارش سرویس
  یک ساله36فاقد بازه زمانی رایگان2,600,000ریال سفارش سرویس
  یک ساله999999نامحدود33,845,760ریال سفارش سرویس

سرعت ارسال و دریافت اطلاعات: 256/256

 

  ا ماهه999999نامحدود430,000ریال سفارش سرویس
  ا ماهه1فاقد بازه زمانی رایگان93,000ریال سفارش سرویس
  ا ماهه2فاقد بازه زمانی رایگان119,000ریال سفارش سرویس
  ا ماهه32 شب تا 5 صبح رایگان139,000ریال سفارش سرویس
  ا ماهه82شب تا 5 صبح رایگان229,000ریال سفارش سرویس
 

  سه ماهه999999نامحدود1,240,000ریال سفارش سرویس
  سه ماهه12فاقد بازه زمانی رایگان515,000ریال سفارش سرویس
  سه ماهه3فاقد بازه زمانی رایگان255,000ریال سفارش سرویس
  سه ماهه6فاقد بازه زمانی رایگان340,000ریال سفارش سرویس
 

  شش ماهه6فاقد بازه زمانی رایگان500,000ریال سفارش سرویس
  شش ماهه12فاقد بازه زمانی رایگان670,000ریال سفارش سرویس
  شش ماهه18فاقد بازه زمانی رایگان875,000ریال سفارش سرویس
  شش ماهه242 شب تا 5 صبح رایگان980,000ریال سفارش سرویس
  شش ماهه999999نامحدود2,286,670ریال سفارش سرویس
 

  یک ساله12فاقد بازه زمانی رایگان870,000ریال سفارش سرویس
  یک ساله18فاقد بازه زمانی رایگان1,020,000ریال سفارش سرویس
  یک ساله24فاقد بازه زمانی رایگان1,220,000ریال سفارش سرویس
  یک ساله36فاقد بازه زمانی رایگان1,520,000ریال سفارش سرویس
  یک ساله999999نامحدود3,847,580ریال سفارش سرویس

سرعت ارسال و دریافت اطلاعات: 512/512

 

  ا ماهه999999نامحدود860,000ریال سفارش سرویس
  ا ماهه1فاقد بازه زمانی رایگان100,000ریال سفارش سرویس
  ا ماهه2فاقد بازه زمانی رایگان120,000ریال سفارش سرویس
  ا ماهه35 صبح تا 8 صبح رایگان169,000ریال سفارش سرویس
  ا ماهه8فاقد بازه زمانی رایگان259,000ریال سفارش سرویس
 

  سه ماهه999999نامحدود2,479,020ریال سفارش سرویس
  سه ماهه3فاقد بازه زمانی رایگان300,000ریال سفارش سرویس
  سه ماهه6فاقد بازه زمانی رایگان420,000ریال سفارش سرویس
  سه ماهه125 صبح تا 8 صبح رایگان575,000ریال سفارش سرویس
  سه ماهه185 صبح تا 8 صبح رایگان700,000ریال سفارش سرویس
 

  شش ماهه6فاقد بازه زمانی رایگان565,000ریال سفارش سرویس
  شش ماهه12فاقد بازه زمانی رایگان750,000ریال سفارش سرویس
  شش ماهه185 صبح تا 8 صبح رایگان930,000ریال سفارش سرویس
  شش ماهه245 صبح تا 8 صبح رایگان1,090,000ریال سفارش سرویس
  شش ماهه999999نامحدود4,566,360ریال سفارش سرویس
 

  یک ساله18فاقد بازه زمانی رایگان1,200,000ریال سفارش سرویس
  یک ساله12فاقد بازه زمانی رایگان1,050,000ریال سفارش سرویس
  یک ساله24فاقد بازه زمانی رایگان1,400,000ریال سفارش سرویس
  یک ساله36فاقد بازه زمانی رایگان1,700,000ریال سفارش سرویس
  یک ساله999999نامحدود7,663,920ریال سفارش سرویس

سرعت ارسال و دریافت اطلاعات: 768/1024

 

  ا ماهه999999نامحدود2,110,000ریال سفارش سرویس
  ا ماهه1فاقد بازه زمانی رایگان110,000ریال سفارش سرویس
  ا ماهه2فاقد بازه زمانی رایگان129,000ریال سفارش سرویس
  ا ماهه34 صبح تا 7 صبح رایگان199,000ریال سفارش سرویس
  ا ماهه8فاقد بازه زمانی رایگان299,000ریال سفارش سرویس
 

  سه ماهه3فاقد بازه زمانی رایگان390,000ریال سفارش سرویس
  سه ماهه6فاقد بازه زمانی رایگان480,000ریال سفارش سرویس
  سه ماهه124 صبح تا 7 صبح رایگان660,000ریال سفارش سرویس
  سه ماهه184 صبح تا 7 صبح رایگان750,000ریال سفارش سرویس
  سه ماهه999999نامحدود6,080,520ریال سفارش سرویس
 

  شش ماهه6فاقد بازه زمانی رایگان750,000ریال سفارش سرویس
  شش ماهه999999نامحدود11,193,360ریال سفارش سرویس
  شش ماهه12فاقد بازه زمانی رایگان856,000ریال سفارش سرویس
  شش ماهه184 صبح تا 7 صبح رایگان 1,155,400ریال سفارش سرویس
  شش ماهه24فاقد بازه زمانی رایگان1,250,000ریال سفارش سرویس
 

  یک ساله12فاقد بازه زمانی رایگان1,410,000ریال سفارش سرویس
  یک ساله18فاقد بازه زمانی رایگان1,500,000ریال سفارش سرویس
  یک ساله24فاقد بازه زمانی رایگان1,760,000ریال سفارش سرویس
  یک ساله36فاقد بازه زمانی رایگان2,060,000ریال سفارش سرویس
  یک ساله999999نامحدود18,757,920ریال سفارش سرویس
توجه:

کاربر گرامی! در هنگام خرید سرویس به نکات زیر توجه کنید

  • قيمتي که در زمان قطعي شدن سفارش مشتري در سايت منظور گرديده است معتبر مي باشد
  • کلیه هزینه سرویسها دقیقا مطابق تعرفه های شرکت نوین نت بوده و تا زمان معتبر بودن در سایت نوین نت معتبر می باشد.

  • به ازای هرماه مبلغ هزار تومان آبونمان به مبالغ زیر افزوده شده است، در ضمن پس از سفارش 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده به سفارش افزوده خواهد شد.

  • بازپرداخت وجه در صورت نیاز با ثبت شماره کارت در فرم ارایه مشخصات پس از انتخاب سرویس، امکان پذیر می باشد

درباره اسپادان:
این وب سایت جهت ارایه خدمات اینترنت پرسرعت (ADSL) طراحی شده است.فاز اول طراحی این وب سایت ارائه سرویس های اینترنت پرسرعت شرکت نوین نت می باشد.
شعبه 1: شاهین شهر، بلوار نظامی، بین فرعی 3 و 4 شرقی، ساختمان اسپادان، مرکز کامپیوتر اسپادان

تلفن های تماس: 5278244 -0312 و 5279901 -0312
------------------------------------------------------------------------------------------
شعبه 2: اصفهان - شیخ صدوق شمالی ، جهار راه نیکبخت، جنب بانک ملی ایران ، ساختمان میلاد، واحد 4

تلفن تماس: 9510076 -0311


آدرس ایمیل: Info@Espadanshop.com
مدیر وب سایت: آقای علی شاه رجبیان

بررسی شماره تلفن:


لطفا شماره تلفن خود را جهت بررسی سرویس دهی وارد کنید
شماره تلفن:  


پذیرش نمایندگی:

کاربر گرامی جهت دریافت امتیاز نمایندگی یا کاربر ویژه, از شرکت اسپادان فرم زیر را تکمیل کنید
کاربر گرامی! اگر اولین بار است که ثبت نام میکنید, لطفا گزینه کاربر ویژه را انتخاب کنید
توجه: پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی می باشد
نام نمایندگی: *شماره تلفن :
*نام: *نام خانوادگی:
*شماره شناسنامه: *شماره ملی:
*نام پدر: *تاریخ تولد:
شکل صحیح:1391/05/05
*تلفن همراه: آدرس ایمیل:
توضیحات:
*نشانی:
 

مناطق تحت پوشش:


جهت جستجوی شهر مورد نظر خود اسم شهر خود را از لیست زیر انتخاب کنید
حوزه عملکرد محدود به استان:
select
شهرستان:


   شهرستانپیش شماره
123
rtl
تعداد آیتم در صفحه :
select
 صفحه 1 از 3, آیتم های 1 تا 50 از 126.

استان: اصفهان (دسته بندی در صفحه بعد ادامه می یابد)

 

شهرستان: اشترجان

  

مرکز: اشترجان

   اشترجان749
   اشترجان758
 

شهرستان: اصفهان (دسته بندی در صفحه بعد ادامه می یابد)

  

مرکز: آزادی

   اصفهان668
   اصفهان669
   اصفهان670
   اصفهان675
  

مرکز: استقلال

   اصفهان775
   اصفهان776
   اصفهان777
   اصفهان778
   اصفهان791
   اصفهان792
   اصفهان793
  

مرکز: اشرفی اصفهانی

   اصفهان352
   اصفهان365
   اصفهان390
   اصفهان735
   اصفهان738
   اصفهان739
  

مرکز: آقابابایی

   اصفهان255
   اصفهان260
   اصفهان261
   اصفهان262
   اصفهان263
  

مرکز: امام

   اصفهان331
   اصفهان332
   اصفهان333
  

مرکز: امام علی

   اصفهان780
   اصفهان781
  

مرکز: بهشتی

   اصفهان215
   اصفهان220
   اصفهان221
   اصفهان222
   اصفهان223
   اصفهان224
  

مرکز: تندگویان

   اصفهان380
  

مرکز: جی شیر

   اصفهان263
  

مرکز: خاتم الانبیا

   اصفهان435
   اصفهان439
   اصفهان440
   اصفهان441
   اصفهان442
   اصفهان443
   اصفهان444
  

مرکز: رجایی

   اصفهان233
   اصفهان234
   اصفهان235
   اصفهان236
   اصفهان240
  

مرکز: ردانی پور (دسته بندی در صفحه بعد ادامه می یابد)

   اصفهان264

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور:

پرداخت امن از طریق